تکلیف دانش آموزان همه ی کلاس ها به صورت زیر می باشد :

تکلیف دانش آموزان نهم (کلاس معرفت) روز دوشنبه 16/ 1 /95 :

تکالیف مشخّص شده از جزوه ی ادبیات را می بینم.

(صفحه 96 ـ 97 ـ 100 ـ 101 ـ 106 ـ 107 جزوه را با مداد پاسخ دهید و بیاورید.)

دانش آموزانی که هنوز برگه«تکلیف املا ی خانه» تا شماره ی 10 را نیاورده اند برگه های تکلیف خود را کامل کنیدو بیاورید.

برگه ی امتحان 12 اسفند را اولیای شما امضا کنند و بیاورید.

تکلیف دانش آموزان نهم (کلاس معرفت) روز چهارشنبه 18 / 1 / 95 :  

کتاب انشا و نوشتاری + دفتر انشا و دفتر املا را بیاورید.جزوه ادبیات را هم بیاورید تا ادامه ی پرسش های جزوه را سر کلاس حل کنیم.

تکلیف دانش آموزان کلاس هشتم1و2(دانش1و2)روز دوشنبه 16 / 1 /95

تکالیف مشخّص شده از جزوه ی ادبیات را می بینم.

(صفحه 96 ـ 97 ـ 98 ـ 99 ـ 104 ـ 105 جزوه را با مداد پاسخ دهید و بیاورید.)برگه ی امتحان 12 اسفند را اولیای شما امضا کنند و بیاورید.

دانش آموزانی که هنوز برگه«تکلیف املا ی خانه» تا شماره ی 10 را نیاورده اند برگه های تکلیف خود را کامل کنیدو بیاورید.

تکلیف دانش آموزان کلاس هشتم1و2(دانش1و2)روز چهارشنبه 18 / 1 /95

کتاب انشا و نوشتاری + دفتر انشا و دفتر املا را بیاورید.(با خانم ایرج زاده)

تکلیف دانش آموزان هر دو کلاس هفتم (علم 1 و 2) روز یکشنبه 15/ 1 / 95

تکالیف مشخّص شده از جزوه ی ادبیات را می بینم.

(صفحه 94 ـ 95 ـ 96 ـ 97ـ 102 ـ103جزوه را با مداد پاسخ دهید و بیاورید.)برگه ی امتحان 12 اسفند را اولیای شما امضا کنند و بیاورید. + مشاعره و شعرخوانی

دانش آموزانی که هنوز برگه«تکلیف املا ی خانه» تا شماره ی 12را نیاورده اند برگه های تکلیف خود را کامل کنیدو بیاورید.


منبع : گنجینه ی شعر و ادب ـ تکالیف مدرسه(سال تحصیلی95ـ94) |تکلیف دانش آموزان دبیرستان اطهار (دوره اوّل) همه ی کلاس ها (یکشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه)
برچسب ها : بیاورید ,تکلیف ,دانش ,کلاس ,آموزان ,جزوه ,تکلیف دانش ,دانش آموزان ,کنیدو بیاورید ,برگه«تکلیف املا ,امضا کنند ,را کامل کنیدو بیاورید ,کنیدو بیاو