کلاس های فوق برنامه ــ در این چهارشنبه (18 / 1 / 95)

کلاس هفتم 1 با موسی الرضایی (درس زبان)

کلاس هفتم 2 با خانم سیدبکایی(درس عربی)

کلاس هشتم 1 با خانم منصوری(درس شیمی)

کلاس هشتم2  با خودم (درس ادبیات)

کلاس نهم با خانم موذن (درس فیزیک)


پیروز و  سربلند باشید ـ دبیر ادبیات فارسی

منبع : گنجینه ی شعر و ادب ـ تکالیف مدرسه(سال تحصیلی95ـ94) |کلاس های فوق برنامه
برچسب ها : کلاس